Алматинский Транспортный колледж
КазАТК имени М. Тынышпаева

Руководство колледжа


1
Колледж директоры
Ауесбаев Ерлан Тыныштыкбаевич
Техника ғылымдарының докторы
Тел. 8(727) 233-07-95
E-mail e.auyesbayev@kazatk.kz 
 

Директор колледжа
Ауесбаев Ерлан Тыныштыкбаевич
Доктор технических наук
Тел. 8(727) 233-07-95
E-mail e.auyesbayev@kazatk.kz 

 

Director of the College
Auesbayev Yerlan Tynyshtykbaevich
Doctor in Technical sciences
Tel. 8 (727) 233-07-95
 
Заместитель директора по учебной работе
Оқу – әдістемелік ісі жөніндегі директордың орынбасары
Малимова Назгуль Малимовна
Жоғарғы деңғейлі бірінші санатты  оқытушы
тел: 8 (727) 233-05-85
e-mail: malimova1972@mail.ru
 

Заместитель директора по учебной работе
Малимова Назгуль Малимовна
Преподаватель I-категорий
тел: 8 (727) 233-05-85
e-mail: malimova1972@mail.ru

 

Deputy Director for Academic Affairs
Malimova Nazgul Malimovna
The teacher of the higher level qualifications of the first category.
tel: 8 (727) 233-0585
 
Заместитель директора по воспитательной работе
Тәрбие жұмысы жөніндегі директордың орынбасары
Турлыбекова Акмарал Салабатовна 
Жоғарғы деңғейлі бірінші санатты  оқытушы. Экономика ғылымының магистірі
Тел.: 8(727) 233-06-22
E-mail: dan_akt@mail.ru

Заместитель директора по воспитательной работе.
Турлыбекова Акмарал Салабатовна 
Преподаватель высшего уровня квалификации первый категории.
Магистр экономических наук.
Тел.: 8(727) 233-06-22
E-mail: dan_akt@mail.ru

Deputy director for educational work.
Turlibekova Akmaral Salabatovna
The teacher of the higher level qualifications of the first category.
Master of  Economic Sciences.
Tel .: 8 (727) 233-06-22
E-mail: dan_akt@mail.ru
 
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Оқу – тәжіреби ісі жөніндегі директордың орынбасары
Итыгулов Бауыржан Базарбаевич
Жоғарғы деңғейлі жоғары санатты  оқытушы
Тел.: 8(727) 233-06-30
E-mail: baurzhan_8383@mail.ru
 

Заместитель директора по учебно-производственной работе
Итыгулов Бауыржан Базарбаевич
Преподаватель высшей категорий
Тел.: 8(727) 233-06-30
E-mail: baurzhan_8383@mail.ru

 

Deputy director for training and production work
Itigulov Bauyrzhan Bazarbaevich
Teacher of the highest category
Tel .: 8 (727) 233-06-30